Přejít na obsah

Pravidla soutěže RTB výzva: 1st party jízda

Pravidla soutěže RTB výzva: 1st party jízda

Soutěž RTB VÝZVA: „1st party jízda“ bude probíhat v termínu 15.8. – 31.10.2022

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit agentury (jednotlivci i týmy), freelanceři nebo klienti aktivně nakupující plochy Seznam.cz nebo partnerské plochy v rámci ekosystému RTB (dále jen „správce“) a zároveň nespadající pod správu Seznam RTB.
 • Účastník může přihlásit pouze jednu soutěžní kampaň, pro její zařazení do soutěže je nutné splnit následující podmínky:
 • Přihlásit soutěžní kampaň vyplněním formuláře na webových stránkách RTB výzvy, a to v termínu od 16.8.2022 00:00 do 28.8.2022 do 23:59.
 • V případě agentury se může přihlásit více specialistů nebo více týmů, avšak každý s jinou kampaní.
 • Přihlašovat se mohou i kampaně, které jsou v termínu začátku soutěže již spuštěné.
 • přihlášením se do soutěže poskytuje správce společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit poskytnutý obsah (inzeráty) a další data k němu vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat vše (zejména fotografie či screeny) pro své marketingové účely; správce zároveň prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těmto osobám.
 • pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti v soutěži.
 • soutěž se uskuteční pouze v případě, že do ní budou přihlášeni minimálně 3 účastníci (3 soutěžní kampaně); v opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž prodloužit, změnit termín či zrušit.

Průběh soutěže:

 • Účastník soutěže po skončení výzvy zašle výsledky statistik v podobě Case Study v maximálním rozsahu 1 list A4 na e-mailovou adresu rtbvyzva@firma.seznam.cz nejpozději do 25.9.2022 23:59hod.
 • Parametry, které musí Case Study zahrnovat, jsou uvedeny na blogu.
 • Case Study bude zveřejněna na blogu Seznam.cz.
 • Pořadatel soutěže hodnotí nejlepší práci „1st party jízda“ přihlášené za vybrané období, a to konkrétně v období od 28.8.2022 do 18.9.2022.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant RTB, specialista RTB) dle následujících kritérií:
  • Jak správce pracuje s nastavením cílení;
  • kreativní práce s cílením;
  • celková optimalizace a efektivita;
 • Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději dne 30.9.2022.
 • Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách RTB výzvy a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí tři výherce, kteří obdrží výhry uvedené viz níže.

Každý výherce obdrží následující výhru:

 • certifikát o výhře,
 • velice zajímavá nepeněžní výhra a
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu správce či značky na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz (výherce pro tento účel zpracuje a zašle pořadateli článek popisující využití daného cílení u klienta; pořadatel jej dle svého uvážení umístí zejména na blog Seznam.cz).

Harmonogram soutěže: RTB VÝZVA – „1st party jízda“

Začátek přihlašování do výzvy 16.08.2022

Konec přihlašování do výzvy 28.08.2022

Hodnocené období 28.8.-18.9.2022

Termín zaslání Case Study nejpozději do 25.9.2022

Vyhlášení výsledků výzvy nejpozději do 30.9.2022

Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.