Přejít na obsah

Pravidla souteže Sklik výzva – Certifikace: Nejlepší video strategie

Soutěž SKLIK VÝZVA – Certifikace: Nejlepší video strategie bude probíhat od 3. 8. 2020 do 7. 9. 2020.

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců z programu Certifikované agentury Sklik; viz https://spoluprace.seznam.cz/agentury/ (dále jen „CA“);
 • aby CA byla zařazena do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • přihlásit svou CA do soutěže musí daný jednotlivec nebo jeden ze skupiny zaměstnanců (zástupce takovéto skupiny), a to zasláním emailu na sklikvyzva@seznam.cz do 7. 9. 2020 do 23:59,
  • do soutěže mohou být zařazeny maximálně 3 účty klientů, které CA zašle v přihlašovacím emailu do soutěže a jsou zároveň uvedeny v posledním zaslaném client listu pro účely Certifikace Sklik. Pokud CA zašle/přihlásí více jak 3 účty, budou se hodnotit ty 3 účty uvedené v přihlašovacím emailu na prvních třech místech;
 • přihlášením se do soutěže poskytuje CA společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit poskytnutý obsah a další data k němu vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat vše i pro své marketingové účely; CA zároveň prohlašuje, že je oprávněna k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení;
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

Průběh soutěže:

 • Pořadatel soutěže hodnotí nejlepší video strategii z maximálně 3 zaslaných/přihlášených účtů za vybrané 2 týdny, a to konkrétně v období od 3. 8. 2020 do 7. 9. 2020.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • originalita a efektivita strategie,
  • práce s jednotlivými typy cílení,
  • práce se strukturou kampaní/sestav.
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 16. 9. 2020.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí jednoho výherce, který obdrží výhry viz níže.

Výherce obdrží následující výhru:

 • neoficiální titul „profík na video strategii v Skliku“;
 • velice zajímavá nepeněžní výhra;
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců CA či samotné CA na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz.

Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.