Přejít na obsah

Pravidla souteže Sklik výzva – Certifikace: Tipy na zjednodušení práce v Skliku

Soutěž SKLIK VÝZVA – Certifikace: Tipy na zjednodušení práce v Skliku bude probíhat od 28. 10. 2019 do 20. 11. 2019.

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců z programu Certifikované agentury Sklik; viz https://spoluprace.seznam.cz/agentury/ (dále jen „CA“)
 • aby CA byla zařazena do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • přihlásit svou CA do soutěže musí daný jednotlivec nebo jeden ze skupiny zaměstnanců (zástupce takovéto skupiny), a to zasláním emailu na sklikvyzva@seznam.cz do 10. 11. 2019 do 23:59, který bude obsahovat tipy na zjednodušení práce v Skliku,
  • do soutěže budou zařazeny maximálně vždy 2 zaslané tipy na zjednodušení práce v Skliku od každé CA;
 • přihlášením se do soutěže poskytuje CA společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit tipy na zjednodušení práce v Skliku a další data k nim vztažená (včetně případných obrázků, videí apod.) a užívat je pro veškeré své účely. CA zároveň prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení;
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži;
 • v případě zaslání více velmi podobných tipů od více CA, bude do soutěže zařazen ten dříve zaslaný na email soutěže.

Průběh soutěže:

 • Pořadatel soutěže vyhodnotí zaslané tipy na zjednodušení práce v Skliku CA.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • přínos pro PPC specialistu v praxi,
  • originalita, jedinečnost.
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 20.11.2019.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí tři výherce, kteří obdrží výhry viz níže.

Každý výherce obdrží následující výhru:

 • neoficiální titul „Sklik guru“
 • opravdu zajímavou nepeněžní výhru;
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců CA či samotné CA na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz;
 • merchendise společnosti Seznam.cz.

Celková hodnota nepeněžní výhry každého výherce nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.