Přejít na obsah

Pravidla soutěže Sklik výzva: „Nejlepší Black Friday strategie“

Soutěž SKLIK VÝZVA: „Nejlepší Black Friday strategie“ bude probíhat od 8. 11. 2022 do 20. 12. 2022.

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci, agentury nebo freelanceři se správcovským nebo administrátorským přístupem k účtu aktivně inzerujícím ve službě Sklik (dále jen „správce“) a zároveň nespadající pod správu Seznam.cz – Sklik Standard nebo Sklik Profi.
 • aby byl správce, respektive jím přihlášený soutěžní účet, zařazen do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
 • přihlásit soutěžní účet vyplněním formuláře na webu a to nejpozději do 17. 11. 2022 do 23:59;
 • do soutěže může každý správce přihlásit jen jeden účet klienta.
 • přihlášením se do soutěže poskytuje správce společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit poskytnutý obsah (inzeráty) a další data k němu vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat vše (zejména fotografie či screeny) pro své marketingové účely; správce zároveň prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těmto osobám.
 • soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená pravidla soutěže.
 • pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti v soutěži.

Průběh soutěže:

 • Pořadatel soutěže hodnotí nejlepší Black Friday strategii za vybrané období, a to konkrétně v období od 18. 11. 2022 do 9. 12. 2022.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • originalita a efektivita strategie,
  • práce s jednotlivými typy cílení,
  • práce se strukturou kampaní/sestav.
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 20. 12. 2022.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku, na webu soutěže a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí dva výherce, kteří obdrží výhry viz níže.

Každý výherce obdrží následující výhru:

 • certifikát o výhře
 • velice zajímavá nepeněžní výhra
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu správce či značky na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz (výherce zpracuje a zašle pořadateli článek popisující využití daného cílení u klienta; pořadatel jej dle svého uvážení umístí zejména na blog Seznam.cz).

Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.