Přejít na obsah

Pravidla soutěže Sklik výzva – Ověření: NEJLEPŠÍ PRÁCE S PRODUKTOVÝMI INZERÁTY

Soutěž SKLIK VÝZVA – OVĚŘENÍ: NEJLEPŠÍ PRÁCE S PRODUKTOVÝMI INZERÁTY bude probíhat od 29. 10. 2020 do 23. 11. 2020.

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců z programu Ověřené agentury a freelanceři; viz https://spoluprace.seznam.cz/agentury/ (dále jen „OA“);
 • aby OA byla zařazena do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • přihlásit svou OA do soutěže musí daný jednotlivec nebo jeden ze skupiny zaměstnanců (zástupce takovéto skupiny), a to zasláním emailu na sklikvyzva@seznam.cz do 23. 11. 2020 do 23:59,
  • do soutěže mohou být zařazeny maximálně 3 účty klientů, které OA zašle v přihlašovacím emailu do soutěže a jsou zároveň uvedeny v posledním zaslaném client listu pro účely Ověření Sklik. Pokud OA zašle/přihlásí více jak 3 účty, budou se hodnotit ty 3 účty uvedené v přihlašovacím emailu na prvních třech místech;
 • přihlášením se do soutěže poskytuje OA společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit inzeráty a další data k nim vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat fotografie či screeny pro své marketingové účely; OA zároveň prohlašuje, že je oprávněna k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení;
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

Průběh soutěže:

 • Pořadatel soutěže hodnotí nejlepší práci s produktovými inzeráty z maximálně 3 zaslaných/přihlášených účtů za vybrané 2 týdny, a to konkrétně v období od 29. 10. 2020 do 23. 11. 2020.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • práce se strukturou sestav a produktových skupin,
  • práce s možnostmi xml feedu v rámci nastavení jednotlivých produktových skupin;
  • celková optimalizace produktových inzerátů;
  • celková efektivita kampaní produktových inzerátů;
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 2. 12. 2020.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí jednoho výherce, který obdrží výhry viz níže.

Výherce obdrží následující výhru:

 • neoficiální titul „profík na produktové inzeráty v Skliku“;
 • velice zajímavá nepeněžní výhra;
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců OA či samotné OAna blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz.

Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Proinformaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kčvčetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou anialternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákolijiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány proúčely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jinýmúčelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodupředčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodlenězveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, kterýporuší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadateldůvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována anijinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), anijejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádnápráva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.