Přejít na obsah

Pravidla soutěže Sklik výzva – Ověření: DYNAMICKÝ BANNER

Soutěž SKLIK VÝZVA – OVĚŘENÍ: Dynamický banner bude probíhat od 23. 10. 2019 do 8. 12. 2019

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců z programu Ověřené agentury a freelenceři; viz https://spoluprace.seznam.cz/agentury/ (dále jen „OAF“)
 • aby OAF byl zařazen do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • přihlásit svou OAF do soutěže musí daný jednotlivec nebo jeden ze skupiny zaměstnanců (zástupce takovéto skupiny), a to zasláním emailu na sklikvyzva@seznam.cz do 4. 11. 2019 do 23:59,
  • do soutěže budou zařazeny automaticky všechny účty klientů Skliku dle posledního zaslaného client listu pro účely Ověření Sklik;
 • přihlášením se do soutěže poskytuje OAF společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit inzeráty a další data k nim vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat fotografie či screeny pro marketingové účely. OAF zároveň prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení;
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

Průběh soutěže:

 • Pořadatel soutěže hodnotí efektivní práci s dynamickým bannerem napříč klienty Skliku OAF za období od 5. 11. 2019 do 26. 11. 2019.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • zapojení dynamického banneru napříč klienty,
  • práce s jednotlivými typy cílení,
  • práce se strukturou kampaní/sestav.
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 8. 12. 2019.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí tři výherce, kteří obdrží výhry viz níže.

Každý výherce obdrží následující výhru:

 • neoficiální titul „profík na dynamický banner v Skliku“;
 • opravdu zajímavou nepeněžní výhru;
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců OAF či samotné OAF na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz;
 • merchendise společnosti Seznam.cz.

Celková hodnota nepeněžní výhry každého výherce nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonnésazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákonač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou anialternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákolijiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány proúčely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jinýmúčelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodupředčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodlenězveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, kterýporuší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadateldůvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována anijinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), anijejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádnápráva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.