Přejít na obsah

Pravidla soutěže Sklik výzva: „Vánoční Sklik výzva“

Soutěž SKLIK VÝZVA: „Vánoční Sklik výzva“ bude probíhat od 18. 10. 2021 do 7. 11. 2021.

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci, agentury nebo freelanceři se správcovským nebo administrátorským přístupem k účtu aktivně inzerujícím ve službě Sklik (dále jen správce) a zároveň nespadající pod správu Seznam.cz – Sklik Standard nebo Sklik Profi.
 • aby byl účet zařazen do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • přihlásit soutěžní účet vyplněním formuláře na webu a to nejpozději do 17. 10. 2021 do 23:59
  • do soutěže může každý správce přihlásit jen jeden účet klienta.
 • přihlášením se do soutěže správce poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit inzeráty a další data k nim vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat fotografie či screeny pro své marketingové účely; uživatel zároveň prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci, pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

Průběh soutěže:

 • Pořadatel soutěže hodnotí nejlepší práci s „Vánoční Sklik výzva“ za vybrané období a to konkrétně v období od 18. 10. 2021 do 7. 11. 2021.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • jak pracujete se strukturou kampaní/sestav;
  • typy cílení a formáty v obsahové síti;
  • celková optimalizace a efektivita soutěžních formátů;
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 21. 11. 2021.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí jednoho výherce, který obdrží výhry viz níže.

Výherce obdrží následující výhru:

 • neoficiální titul „profík na vánoční sezónu“;
 • velice zajímavá nepeněžní výhra
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu správce či značky na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz

Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.